Sokol v Rudné

Historie

Sokol v Dušníkách byl založen před 120 lety dne 16. 5. 1892 v hostinci „U Šebků“ (bývalý hotel Paříž). Počátky jednoty nebyly lehké. Zpočátku se cvičilo v hostinci „U Šebků“, Na Staré (bývalé kino), v hotelu Paříž a ve „staré“ škole. V roce 1924 byl zakoupen pozemek pro letní cvičiště v Dušníkách (dnešní fotbalové hřiště), což velmi pozitivně ovlivnilo činnost jednoty. Trénovala se zde lehká atletika, hrála házená, odbíjená a tenis. Později bylo sokolské cvičiště využíváno převážně fotbalisty a oddílem kuželek.

Dne 30. 5. 1926 byl položen základní kámen ke stavbě sokolovny, ke které však nedošlo. Tato záležitost se vyřešila v roce 1927 koupí domu č. p. 16 v Dušníkách (dnešní Sokolský dům) za výhodných podmínek od manželů Pavelkových.

Činnost jednoty se rozvíjela na poli sportovním, vzdělávacím a také kulturním. Např. na sletu v roce 1921 v Dušníkách na pozemku Pod Homolí cvičilo celkem 454 žen, 512 mužů, 588 dorostenek a 471 dorostenců. Mnohé z těchto cvičenců přivezly dva zvláštní vlaky ze Smíchova, jeden z Berouna a jeden ze Zdic. Župní slet skončil velkým úspěchem a jednota obdržela poděkování od župy Jungmannovy za jeho vzorné uspořádání. V rámci jednoty se hrála ochotnická divadelní představení, např. Její Pastorkyňa k 1. výročí samostatnosti republiky nebo Jiráskova Lucerna k 30. výročí založení jednoty.

Po skončení 2. světové války byla činnost zahájena hned v květnu 1945. Obnovila se činnost tělocvičná i kulturní, např. divadelní, pěvecká, loutkářská a hudební.

V roce 1948 se konal XI. všesokolský slet v Praze. Za naši jednotu se zúčastnilo 392 cvičenců. Činnost jednoty po všesokolském sletu byla velmi narušena politickými událostmi. Postupně upadala a v roce 1950 byla jednota zrušena a přejmenována na TJ Baník Nučice-Rudná, později na TJ Rudná.

V květnu roku 1990 činnost Sokola Rudná bývalí členové znovu obnovili. Bylo třeba vyřešit majetkově-právní, organizační a finanční otázky a zahájit sportovní činnost. V dnešní době má jednota tyto oddíly: Oddíl kuželek, cvičení mužů, cvičení žen, volejbalový oddíl, florbal, stolní tenis, a oddíl turistiky. Členové jednotlivých oddílů cvičí hlavně pro zdraví a zábavu, ale také se zúčastňují pravidelných soutěží a turnajů, kde dosahují trvale dobrých výsledků. Ve Skryjích u Rakovníka máme dobře fungující turistickou základnu, která je od jara do podzimu velmi oblíbená pro rekreaci. Sokol má v Rudné největší počet členů ze všech místních spolků, současný stav je 259 členů. Svojí dostupnou činností a zájmem občanů přispívá k výchově mládeže a rozvoji dobrých vztahů mezi lidmi v obci.

Přiložené fotografie mužů a žen z r. 1947.

Miroslav Novák, Tělocvičná jednota Sokol Rudná slaví 120 let. Život v Rudné, č. 5, 2012, roč. 54.

Jsme oddíl stolního tenisu, který byl založen v roce 2011. Nyní máme dvě družstva, která hrají okresní soutěže na okrese Praha-západ. Áčko hraje OP II a Béčko OP III. Stolní tenis nás baví, hrajeme hlavně pro zábavu, ale chceme i vyhrávat.

Oddíl volejbalu se schází od roku 1985 každou středu od 17.00 do 19,00 hodin a od roku 2010 i v neděli od 17,00 do 19,00 hodin. Pinkáme jen rekreačně a jezdíme na smíšené turnaje neregistrovaných hráčů. V minulosti jsme několikrát absolvovali i Sokolské přebory.

Cvičení ženy

Cvičení muži

Turistický oddíl